Silika Destekli Güçlü Bazlı Anyon Değişimi Reçinesi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Silika Destekli Güçlü Bazlı Anyon Değişimi Reçinesi – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (14) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Membranlar Polimerik membran Nedir Ro membran nedir 0
Elektrokimyasal Işıldama – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Amberlite XAD reçinesi, düzgün gözenek boyutu dağılımı, yüksek yüzey alanı ve kimyasal stabiliteye sahip, sık kullanılan bir reçine türüdür. Solvent emdirilmiş reçine direkt emprenye yöntemi ile hazırlanmıştır. XAD-7 reçineleri IL solüsyonuna daldırıldı ([C8mim] [PF6] / Cyanex 923 [43], [A336] [NO3] veya [A336] [CA-100] [44], Cyphos IL 104 [45]) 12 saat boyunca reçineler gözenekli filtreden vakumda ayrıldı, deiyonize su ile yıkandı ve 50 ° C’de kurutuldu.

Şekil 4.3’te gösterildiği gibi, XAD-7 reçinesinin (a) yüzey morfolojisi, Cyanex 923 (b) içeren [C8mim] [PF6] ile immobilizasyondan sonra açıkça değiştirildi. B’nin yüzeyi homojen bir IL içeren özütleyici film ile kaplandı. Hem IL hem de XAD-7 polar olduğundan, elektrostatik etkileşim IL filminin varlığını açıklamak için baskın bir kuvvet olmalıdır.

XAD-7 reçinesi (c) üzerine emprenye edilen Cyphos IL 104 fenomeni oldukça farklıydı ve Cyphos IL 104 reçinenin yüzeyinde kaplanmamıştı, çünkü reçinenin yüzeyi pürüzsüzdü ve yüzeyde IL gözlenmedi. Ekstraktant ve metal iyonları arasındaki kütle transferi hızlandırılabilir ve iyonik sıvı ve ekstraktant kaybı azaltılabilir.

Silika Destekli Güçlü Bazlı Anyon Değişimi Reçinesi

SBA-15 Hazırlama ve Karakterizasyonu

Mezogözenekli silika, yüksek termal ve kimyasal stabiliteleri, düzenli periyodik gözenek yapısı ve kontrol edilebilir gözenek çapı nedeniyle metal iyonları için çekici bir adsorban olarak kabul edilir. Zhu vd. 1-metil-3- (trietoksisililpropil) imidazolyum klorür (MTICl) ile tetraetoksisilanın (TEOS) şablona yönelik hidroliz-polikondensasyonuyla N-metilimidazolyum ile işlevselleştirilmiş mezogözenekli SBA-15 anyon değiştiricileri sentezledi.

Pluronic P123 ve NaCl, su ve HCl içerisinde çözündürüldü ve ardından TEOS ve MTICl, sırayla ilave edildi. MTICl molar oranı ve kontrollü silis miktarları, x D MTICl / (MTIClCTEOS), 0.1 ile 0.25 arasında değişmiştir. Farklı önhidroliz sürelerinde benzer prosedürle bir dizi SBA-15 reçinesi hazırlandı ve SBA15ImxCl-t; x D 0.1, 0.15, 0.2, 0.25; ve t D 1, 2, 3, 4 idi.

IL’ler Fonksiyonelleştirilmiş Solvent Emdirilmiş Reçinelerin Hazırlanması

AIM-AER RPF6, özütleyici (Cyanex 923) ve / veya IL ([C8mim] [PF6]) ile solvent emdirilmiş reçineler hazırlamak için polimerik destek olarak kullanılmıştır. RPF6, etanol çözeltisi içinde Cyanex 923 ve / veya [C8mim] [PF6] ile reaksiyona sokuldu. Daha sonra çözücü çıkarıldı ve reçine, vakumla kurutuldu.

RCl ile karşılaştırıldığında, Cyanex 923, RPF6’ya nispeten daha güçlü bir afinite sergiledi. Cyanex 923 ve RPF6 arasındaki etkileşimler, polar olmayan gruplar ve elektrostatik etkileşim nedeniyle polar olmayan etkileşimdi. Bu nedenle RPF6, RCl’den daha stabildi ve çözücü emdirilmiş reçinelerin (SIR’ler) polimerik desteği olarak kullanılmaya elverişliydi.

Polimer membran nedir
Polimerik membranlar
Polimerik membran Nedir
Ro membran nedir
Membran teknolojisi nedir
Membranlar

Polimer İçeren Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Polimerler, plastikleştiriciler ve iyon taşıyıcılardan oluşan polimer inklüzyon membranları (PIM’ler), metal iyonlarını seçici olarak seyreltik solüsyondan ayırma konusundaki olağanüstü yeteneklerinden dolayı büyük ilgi görmüştür. PIM, özütleyicileri hareketsiz hale getirmek, uçucu organik bileşiklerin kullanımını azaltmak ve metal özütleme için özütleyicilerin etkinliğini artırmak için alternatif bir yolu temsil eder.

Poli (viniliden florür) (PVDF), DMF içinde çözüldü ve plastikleştiricilerle taşıyıcı, örneğin [C4mim] [PF6], [C8mim] [BF4] veya [C8mim] [NTf2] ilave edildi. Karışım, oda sıcaklığında 5 dakika karıştırıldı, 72 saat tutuldu ve sonra 30 dakika karıştırıldı. Nihai çözüm, zarların dökümü için kullanıldı. Oluşmakta olan zar buharlaştırıldı, daha sonra deiyonize su içine daldırıldı ve DMF’yi çıkarmak için birkaç kez yıkandı.

Farklı taşıyıcıların Cr (VI) taşınması üzerindeki etkisini karşılaştırmak için, geçirgenlik katsayısı (P) ile [Cnmim] [PF6] veya [BF4] (n D 4, 8) IL plastikleştiriciler ve Cyphos 104 (Şekil 4.5) a), [A336] [C272], [A336] [P204] ve [A336] [P507] taşıyıcılar geliştirildi.

Şekil 4.5’te gösterildiği gibi, zardaki [C8mim] [BF4] miktarı arttıkça Cr (VI) ‘nın P’si büyük ölçüde değişti. Cr (VI) taşınmasının maksimum P’si [C8mim] [PF6] ILP için 12.00 m / s, [C8mim] [BF4] ILP için 15.57 m / s, [A336] [C272] için 17.48 m / s idi ILP, sırasıyla [A336] [P204] ILP için 18.35 µm / s ve [A336] [P507] ILP için 15.45 µm / s.

IL’ler İçeren Sol-Jel Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

TEOS, formik asit ve deiyonize su birlikte oda sıcaklığında karıştırıldı, ardından N-metilimidazolium içeren veya içermeyen özütleyici (Cyanex 923 veya Cyphos IL 104) IL [Cn mim] [PF6] (n D 4, 8) eklendi (Şekil 4.6) ve sonra karışım yavaş yavaş pıhtılaştı. 2 saat eskitildikten sonra, elde edilen katı materyal, vakumla kurutuldu. Sol-jel malzemeleri, 923SG (IL olmadan) ve IL923SG (IL ile) olarak adlandırılır. Bu sentez stratejisi ayrıca dörtlü fosfonyum ve kuaterner amonyum IL’lerine de uygulandı.

Cyphos IL 104, Aliquat 336, Cyanex 272 ve [A336] [C272] kullanılmış ve silis adsorbanları sırasıyla SG-2, SG-3, SG-4 ve SG-5 olarak adlandırılmıştır.

N, N, N0, N0-tetra (n-oktil) diglikoamid (TODGA) katkılı silika kompozitler de asit katalizli sol-jel prosesi ile hazırlanmıştır [50]. TODGA, [Cnmim] [NTf2] (n D 2, 4, 6, 8, 10) içinde çözüldü ve sonra tetrametilortosilikat (TMOS) ve formik asit (HCOOH) karışımı solüsyona damlatıldı. [Cnmim] [NTf2] ve TODGA’dan oluşan nihai ürünler, CnSG (nD2, 4, 6, 8, 10) olarak belirtildi.

Şekil 4.7, gözenek morfolojisinin ve boş malzeme ile değiştirilmiş silika malzemelerin yapısının taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüsünü gösterir. IL modifiye sorbentlerin (b) yapısında boş sorbent ile karşılaştırıldığında daha fazla mezo gözenek ve kanala sahip olduğu fark edilebilir.

Kanal boyutu, reaktan ve ürünün serbestçe taşınması için yeterince büyüktür. Yüksek yüzey alanı ve büyük gözenek boyutlarının metal iyonu adsorpsiyon kapasitesini artırdığına inanılmaktadır. IL’ler hem çözücü hem de şablon olarak hareket ederek makro-mezogözenekli bir silika yapısının oluşumuna yol açar.

IL İçeren Kitosan Biyosorbentlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Daha yüksek çevre gereksinimi ile, yenilenebilir hammaddelerin ve daha az tehlikeli ve bozunabilir kimyasalların kullanımı halkın dikkatini çekiyor. Sayısız biyosorbent arasında kitin, doğada en bol bulunan biyopolimerlerden biridir.

Kitinin deasetilasyonuyla elde edilen kitosan, mükemmel metal bağlama kabiliyetine sahiptir, ancak sulu çözelti içinde topaklanma veya bir jel oluşturma eğilimindedir, bu nedenle aktif bağlanma yerleri, adsorpsiyon için hazır değildir. IL’lerin eklenmesi, adsorpsiyon kapasitelerini artırabilir ve kitosanın çözünürlüğünü azaltabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir