Ortogonalitenin Değerlendirilmesi – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ortogonalitenin Değerlendirilmesi – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi – FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Şubat 2021 Çok gövdeli gemiler Duncan testi nedir Duncan testi tablosu Gemi manevrası Kitabı 0
 Veri Paylaşımı – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

ORTOGONAL KROMATOGRAFİK SİSTEMLER

Ortogonalite

Kesin matematiksel anlamda, Pearson’ın ikisi arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olduğunda iki parametre ortogonaldir. Pratik olarak, ilişkisiz oldukları anlamına gelir. Kapsamlı iki boyutlu kromatografi düşünüldüğünde, iki sisteme ortogonal adı verilir, kurucu boyutlar bağımsız olarak çalıştığında ve boyutlar arasındaki sinentropi sıfırdır.

Bununla birlikte, yukarıda ele alındığı gibi, tek boyutlu kromatografide, genellikle ortogonal sistemler için daha az katı bir tanım uygulanır, ” seçicilikte önemli ölçüde farklılık gösteren sistemler ” Sonuç olarak, bazı analistler bu gibi durumlarda ortogonale benzemeyen terimi tercih eder. 

Sistemlerin veya tekniklerin ortogonalliği veya farklılığı terimi geniştir ve çeşitli şekillerde yorumlanabilir. İlk olarak, aynı ayırma tekniğinin bir modu, örneğin RPLC dahilindeki sistemler karşılaştırılabilir. Van Gyseghem ve ark.9,23 bir dizi farklı silika bazlı RPLC sistemi ve daha çeşitli RP sabit fazlar içeren bir ortogonal set tanımladı. Bu setler, safsızlık profillemenin ilk adımında jenerik eleme setleri olarak kullanılabilir.

İkinci bir seçenek, aynı ayırma tekniğinin farklı modları, örneğin NPLC (normal faz LC) ve RPLC dahilinde ortogonaliteyi değerlendirmektir. Fields vd. yüksek sıcaklıkta sıvı kromatografisi (HTLC) ve RPLC koşulları altında bir zirkonya2-polibütadien kolonunun seçiciliklerini geleneksel bir C182silica HPLC sistemi ile karşılaştırdı.

Dikeyliği dikkate almak için daha geniş bir seçenek, HPLC ve CE gibi farklı ayırma teknikleri arasındadır. Steuer vd. HPLC, süper kritik sıvı kromatografisi (SFC) ve kapiler bölge elektroforezini (CZE), öncelikle sağlanan bilgilerin ortogonalitesini değerlendirmek ve ikinci olarak bunların birkaç madde grubunu ayırma yeteneklerini belirlemek için karşılaştırdı.

Şekil 1’de, HPLC veya CE uygulayan bir protein sindirimi için farklı seçiciliklerin oluştuğu görülebilir. CE yönteminin daha az zaman harcadığı ve daha küçük pikler ürettiği de fark edilebilir. Son olarak, ortogonalite, daha önce belirtildiği gibi, örneğin bir GC GC ayırma gerçekleştirerek iki boyutta da (kapsamlı kromatografi) incelenebilir.

Normal tek boyutlu kromatografide, durağan faz seçicilik üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve bu nedenle sistemler arasındaki seçicilik farklılıklarından en çok sorumludur. Örneğin, düşük pH’ta zirkonyum bazlı bir sabit faz, klasik RP özelliklerinin yanı sıra hem anyon hem de ligand değişim özellikleri gösterebilir ve sonuç olarak, silika bazlı fazlara göre farklı bulunur.9,23 Bununla birlikte, silika içinde de – tabanlı fazlar, bir tipte bile (örneğin, C18), büyük seçicilik farklılıkları meydana gelebilir. Bu bizim bağlamımızda bir avantajdır, ancak tamamlayıcı analizler için istenmeyen bir durumdur.

İkinci olarak, pH’ın seçicilik üzerinde bir etkisi olabilir. Farmasötik analizde, esas olarak bazik veya asidik özelliklere sahip bileşikler analiz edilmelidir. PH, bu maddelerin ayrışmasını ve yükünü etkilediğinden, tutulma davranışlarını etkileyecektir. Organik modifiye edicinin değiştirilmesi, büyük seçicilik farklılıklarına yol açmaz, ancak pH ve / veya durağan faz değişimlerinin neden olduğu farklılıkları artırabilir.

Ayrıca, kolon sıcaklığı, özellikle farklı işlevselliklere sahip çözünen maddeleri ayırırken, RP ayırmalarındaki seçiciliği etkileyebilir. Ne yazık ki, bu etkinin yönü ve boyutu kolayca tahmin edilemez ve bu nedenle, seçiciliği ayarlamak veya farklı sistemleri seçmek için genellikle değişen sıcaklıklar kullanılmaz.

Özetle, sabit faz ve mobil faz (tampon) pH’ın bir CS’nin jenerik seçiciliğini belirleyen en önemli faktörler olduğu söylenebilir. Organik modifiye edici kompozisyon ve kolon sıcaklığı, seçiciliği yerel olarak etkileyebilir, yani oldukça benzer bileşiklerin spesifik bir karışımını, örn., Bir ilaç safsızlık profili ayırır.

Duncan testi tablosu
Gemi manevraları
Tek gövdeli gemiler
Gemi manevrası Kitabı
Çok gövdeli gemiler
Duncan testi nedir

 (Kromatografik) Sistemler Arasındaki

Ortogonalitenin Değerlendirilmesi

Van Gyseghem vd. iki CS arasındaki (dis) benzerliği, Pearson’un tutma verileri arasındaki korelasyon katsayısını (r) hesaplayarak değerlendirdi. Moleküler ağırlık, yapı, log P, pKa ve farmakolojik ve kimyasal sınıfları bakımından farklılık gösteren jenerik bir farmasötik bileşik seti, tutma faktörlerini (k), yani tutma süresi ile ölü zaman arasındaki farkı belirlemek için çalışılan sistemlere enjekte edildi. ölü zamana bölünür.

Daha sonra her iki k serisi arasında r hesaplandı. CS’ler ne kadar farklı olursa, korelasyon katsayısı o kadar düşük olur. Bu, her iki sistem arasındaki seçicilik farklılıklarından kaynaklanır, yani maddelerin tutulması ilişkisizdir ve grafik çizildiğinde, yapılandırılmamış bir nokta bulutu görülür (Şekil 2a). Yüksek bir r değeri, ele alınan tepkiler arasında doğrudan (doğrusal) bir ilişki olduğunu gösterir (Şekil 2b), bu da çözünenlerin benzer bir elüsyon davranışına sahip olduğunu ve bunun da bağlantılı tutma faktörleriyle sonuçlandığını gösterir.

Bununla birlikte, düşük bir korelasyon katsayısı her zaman genel seçicilik farklılıkları anlamına gelmez. Örneğin, Şekil 2c’de çoğu bileşik arasındaki tutma faktörleri yüksek oranda korelasyon gösterirken, yalnızca birkaç bileşik için dıştaki değerler düşük bir r değerine neden olur. Bu nedenle, düşük r değerine sahip sistemler arasındaki farklılığın görsel olarak değerlendirilmesi önerilebilir.

Benzer bir yaklaşım Neue ve ark. durağan fazın etkisine odaklanarak RP ayrımlarındaki seçicilik farklılıklarını belirlemek için. Yukarıdaki yaklaşım, sırasıyla geçiş ve tutma parametrelerini kullanarak CE sistemleri ve CS’ler arasındaki ortogonaliteyi değerlendirmek için de uygulanabilir.

Ortogonal Kromatografik Sistemlerin Seçimi

Bir yöntem geliştirme stratejisindeki ilk adım, bilinmeyen karışımların taranmasından önce, jenerik bir farklı (kromatografik) sistem setinin belirlenmesidir. Bunlar, çok çeşitli sabit fazlara sahip bir CS havuzundan23 veya yalnızca belirli bir sütun türü, örneğin silika bazlı RP sütunları içeren sınırlı bir kümeden seçilebilir.

Analistin ihtiyaçlarına ve olanaklarına bağlı olarak havuzu farklı tekniklerden (CE dahil) sistemlere genişletmek de mümkündür. Ortaya çıkan sete dahil edilen sistemlerin sayısı, jenerik seçicilik farklılıkları sağlayacak kadar yüksek, ancak aynı zamanda deneylerin sayısını sınırlamak için mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Setin bileşimi ve boyutu genellikle pratik hususlar tarafından yönlendirilir, örneğin, mevcut aletlerin, detektörlerin ve sütun değiştiricilerin sayısı vb.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir