Serolojik Tanımlama – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Serolojik Tanımlama – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

30 Mart 2021 Seroloji Laboratuvarı seroloji-immünoloji Serolojik test çeşitleri Serolojik testler Mikrobiyoloji 0
Piyasa Karmaşıklığı – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

EMB veya MacConkey agar, Hektoen enterik (HE) ve bizmut sülfit (BiS) agarlar gibi iki daha yüksek seçici besiyeriyle birlikte yaygın olarak kullanılır. Ek olarak, normal enterik flora için baskılayıcılar içeren bir “zenginleştirme” broth’u aşılanabilir.

Enterik patojenlerin çoğalmasına izin vermek için bir inkübasyon süresinden sonra, zenginleştirme broth’u, baskılanmış normal flora arasından patojenin izolasyonuna izin vermek için seçici ve diferansiyel agar plakalarına alt kültürlenir.

Sonraki tanımlama prosedürleri, üzerinde çalıştığınız aynı biyokimyasal testlere dayanmaktadır, ancak Salmonella veya Shigella ile yakından ilgili olan enterik türlerin enzimatik aktivitelerini ayırt etmek için daha kapsamlı olabilir.

Diğer bakteriyel patojenler bağırsak hastalığı ile ilişkilidir. Kavisli, gram negatif bir basil olan Campylobacter jejuni, çocuklarda ve genç erişkinlerde ishalin en yaygın bakteriyel ajanı olabilir. Nispeten katı büyüme gereksinimleri vardır ve laboratuvarda izole etmek için özel prosedürler kullanılmalıdır.

Bazı vibriolar, özellikle Vibrio cholerae (kolera ajanı) ve Vibrio parahaemolyticus (Vibrionaceae familyasından), önemli bağırsak yolu patojenlerinin diğer örneklerini temsil eder. Bu organizmalar ayrıca dışkı maddesi kültürlerinden izole edilebilir ve karakteristik morfolojik ve metabolik özellikleriyle tanımlanabilir.

İzolasyon besiyeri seçimi ve tanımlama prosedürleri, bir örnekte aranan organizmanın doğasına göre değişmek zorunda olsa da, ilkeler burada izlediklerimizle aynıdır.

Bakteriyel gıda zehirlenmeleri dahil, sindirim sistemi yoluyla edinilen bulaşıcı hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve uygun örneklerin toplanmasından başlayarak, laboratuvar tanılarının temel özelliklerini tartışmaya hazır olmalısınız.

Bu deneyde ve Deney 24.3’te, Salmonella ve Shigella cinsine ait enterik patojenlerin izolasyonu ve tanımlanması için temel yöntemleri gözden geçireceğiz. Genel prosedürlerde gösterilen akış şemasında ve çalıştığınız biyokimyasal reaksiyonlarda özetlenmiştir. Enterobacteriaceae tanımlanması aşağıda incelenmiştir.

Serolojik Nedir
Serolojik tanı Nedir
Serolojik tanı Yöntemleri
Serolojik testler Mikrobiyoloji
Serolojik testler hangileri
Seroloji Laboratuvarı
seroloji-immünoloji
Serolojik test çeşitleri

Amaç
Salmonella ve Shigella türlerinin morfolojisini seçici ve diferansiyel izolasyon plakalarında gözlemlemek;

Malzemeler
EMB veya MacConkey plakaları
Hektoen enterik (HE) plakalar
Bizmut sülfit (BiS) agar plakaları
Salmonella türünün ve Shigella türünün Agar eğik kültürleri

Prosedürler
1. Sağlanan seçici besiyerlerinin her birine bir Salmonella kültürü aşılayın. İzolasyon için seri. Shigella kültürüyle de aynısını yapın.
2. Altı plağınızı 35 ° C’de 24 saat inkübe edin. BiS plakalarının inkübasyonuna 48 saat devam edin.
3. Tüm plakaları inceleyin ve gözlemlerinizi Sonuçlar altına kaydedin.

Enterik Patojenler için Tanımlama Teknikleri

Amaç
Salmonella ve Shigella’nın bazı biyokimyasal reaksiyonlarını incelemek;

Malzemeler

TSI eğimleri
SIM tüpleri
MR-VP besiyerleri
Simmons sitrat eğimleri
Üre suyu tüpleri
Fenilalanin agar slantları
Lizin ve ornitin dekarboksilaz et suları
Damlalıklı şişede mineral yağ
Steril 1,0 ml pipetler
Pipet ampulü veya diğer aspirasyon cihazı
Steril boş tüpler
Ksilen
Kovac reaktifi
Metil kırmızı gösterge
% 5 alfanaftol
% 40 sodyum veya potasyum hidroksit
% 10 demir klorür
Salmonella ve Shigella türlerinin Agar eğik kültürleri

Prosedürler

1.Salmonella veya Shigella için bir kültür atayacaksınız. Sağlanan her bir ortamın inoküleonetübünü (yani: TSI ;SIM; MR-VP besiyeri; eğik sitrat; üre, lizin ve ornitin besiyerleri; ve fenilalanin agar) deneyin.
2. Tüm tüpleri 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
3. IMViC ve PD testlerini tamamlayın. Sonuçlar altındaki tüm biyokimyasal reaksiyonları okuyun ve kaydedin. Komşularınızın sonuçlarını gözlemleyin ve her iki organizma için tüm bilgileri kaydedin.

Enterik Organizmaların Serolojik Tanımlaması

Kültür tanımlama tekniklerine ek olarak, gram-negatif enerji basilinin (genellikle Salmonella ve Shigella türleri ve Escherichia coli) O ve H antijenlerini saptamak için antikor reaktifleri mevcuttur. Antikorlar, kültürde izole edilen bilinmeyen bir organizmanın antikor reaktifi (antiserum) ile karıştırıldığı basit bir bakteriyel aglütinasyon testinde kullanılır.

Antikorlar, organizmanın antijenik yapısı için spesifik ise, bakterilerin aglütinasyonu (kümelenmesi) meydana gelir. Antiserum belirli antikorlar içermiyorsa topaklanma görülmez. Antiserum yerine salinin ikame edildiği bir kontrol testi, organizmanın antikorların yokluğunda kümelenmediğinden emin olmak için her zaman dahil edilmelidir.

Bu alıştırmada, bir mikroorganizmanın yüzey antijenlerinin bakteriyel hücrelerin görünür bir şekilde aglütinasyonunu oluşturan bilinen bir antikorla etkileşimi ile nasıl tanımlanabileceğini göreceksiniz.

Amaç
Bir mikroorganizmanın slayt aglütinasyon tekniği ile tanımlanmasını göstermek için

Malzemeler
Cam slaytlar
% 70 alkol
Salin (% 0.85)
Kılcal pipetler
E. coli veya Salmonella E. coli veya Salmonella antiserum’un ısı ile öldürülmüş süspansiyonu

Prosedürler

1. Slaytı% 70 alkolle dikkatlice yıkayın ve kurumaya bırakın.
2. Bir cam işaretleme kalemi veya kurşun kalem kullanarak slaydın zıt uçlarında iki daire çizin.
3. Kapillaripipeti kullanarak, kontrol içinadropofsalin bir daire. Markthiscircle “C” yerleştirin.
4. Yeni bir kapiler pipetle diğer daireye bir damla antiserum koyun.
5. Her dairedeki malzemeye bir damla ısıyla öldürülmüş bakteri süspansiyonu (bu antijendir) eklemek için başka bir pipet kullanın.
6. Sürgüyü başparmağınız ve işaret parmağınızla kenarlarından kaldırın ve birkaç saniye ileri geri sallayın.
7. Slaydı iyi bir ışık üzerinde tutun ve iki daire içindeki süspansiyonun görünümündeki herhangi bir değişikliği yakından izleyin.

Sonuçlar

1. Aşağıdaki diyagramda, slaydın her iki ucundaki süspansiyonlarda gözlemlediğiniz gözle görülür farklılıkları belirtin.
2. Sonuç hakkındaki yorumunuzu belirtin.

Fermentatif Olmayan Gram-Negatif Basilleri Enterobacteriaceae’den

Ayırt Etme Teknikleri

Normalde toprakta ve suda yaşayan veya insan mukoza zarında bulunan çeşitli gram-negatif basiller, kültür için mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen örnekleri kontamine edebilir veya daha da önemlisi fırsatçı insan enfeksiyonları üretebilir.

Organizmaların Gram boyama görünümü ve kültürel özellikleri Enterobacteriaceae’ninkilere benzeyebilse de, yaygın biyokimyasal testlerde nispeten etkisizdirler. Özellikle, glikozu metabolize edemezler veya onu fermentatif yollardan ziyade oksidatif yollarla bozarlar.

Bu nedenle bu organizmalara sıklıkla “glukoz fermente etmeyenler” (glukoz fermente eden enterik basillerin aksine) adı verilir. Bu fermente etmeyenler grubuna bir dizi bakteri cinsi ve türü dahildir.

Tıbbi açıdan en önemlisi, çoğunlukla insan enfeksiyonunda rol oynayan Pseudomonas aeruginosa’dır. Farklı klinik çıkarımlar ve değişken antimikrobiyal duyarlılık modelleri nedeniyle (fermente etmeyenler yaygın antimikrobiyal ajanlara daha yüksek dirençlidir), fermente etmeyenleri enterik basilden ayırmak önemlidir.

Birkaç fermente olmayan bakterinin özellikleri listelenmiştir ve Enterobacteriaceae’ninkilerle karşılaştırılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir