Kiral İyonik Sıvılar ile Hazırlayıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kiral İyonik Sıvılar ile Hazırlayıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Ödevi Yaptırma Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma Ekstraksiyon yöntemleri Katı-sıvı ekstraksiyon Sıvı-sıvı ekstraksiyon soru çözümü Sıvı-sıvı ekstraksiyon TEORİK BİLGİ Soxhlet ekstraksiyonu 0
Kiral İyonik Sıvılar ile Hazırlayıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2013 yılında, Stavrou’nun etrafındaki grup, metal kompleksleşmesi olmaksızın kiral tanıma için tek kaynak olarak CE’de kiral iyonik sıvının kullanımını sundu. Değişken ester zinciri uzunluğuna sahip bir alanin esterine ve anyon olarak laktat veya bis (triflorometilsülfonil) imide dayalı beş kiral iyonik sıvı sentezlendi.

Kiral iyonik sıvılar, rasemik 1,10-binaftil-2,2 dihidrojenfosfatı çözmek için arka plan elektrolitinde katkı maddeleri olarak kullanıldı. Enantiyo-çözülme, alkil grubunun hacimliliğinin artmasıyla geliştiğinden, katyondaki ester türünün güçlü bir etkisi gözlendi.

Sonuç olarak, en iyi çözünürlük, katyonik kısım olarak alanin-tert-butil ester ile elde edildi. Ayrıca, iyonik sıvı konsantrasyonunun, pH değerinin ve anyonun farklılaşması, hidrofilik laktat anyonu ile pH 8-8.5 arasında optimum koşulların mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu koşullarda, şiral analitin temel ayrımı, tek enantioselektiflik kaynağı olarak şiral iyonik sıvılar ile elde edilebilir.

Ek olarak, şiral iyonik sıvının diğer enantiyomeri kullanıldığında analitin iki enantiyomerinin elüsyon sırasının tersine çevrilebileceği gösterilebilir. Aşiral iyonik sıvılar, kiral polimerik yüzey aktif maddeler ve yaygın CE tamponları ile kombinasyon halinde, rasemik analitlerin ayrıştırılmasında başarıyla uygulanmıştır ve iyonik sıvılar, gelişmiş çözünürlük ile sonuçlanmıştır.

Daha 2006 yılında, Rizvi ve Shamshi, misel elektrokinetik kromatografide ‘-bromfenilasetik asit ve 2- (2-klorofenoksi) propanoik asidin ayrılması için lösinol ve prolinole dayalı iki kiral iyonik sıvı uygulamıştır.

Kiral amino alkol öncüleri N, N-dimetilleösinol ve N-metilprolinol, 1.15 mM ve 0.84 mM’de kritik misel konsantrasyonlarına (CMC) sahip yüzey aktif kiral iyonik sıvılar elde etmek için bir undesenoksikarbonil yarımı ile işlevselleştirildi.

Bu kiral iyonik sıvılar ve bunların polimerleştirilmiş türevleri, misel elektrokinetik kromatografide yalancı durağan faz olarak uygulanmış ve enantiyoseparasyon üzerinde konsantrasyon ve pH değerinin güçlü bir etkisi gözlenmiştir.

Asidik analitler ve katyonik baş grupları arasındaki elektrostatik etkileşimlerin, ayırma işleminde önemli bir rol oynadığı bulunmuştur; 2- (2-klorofenoksi) propanoik asidin taban çizgisi ayrımı, düşük pH değerlerinde polimerize lösin türevi ile elde edilebilir.

Kiral iyonik sıvıların siklodekstrinlerle kombinasyonu ve sinerjistik etkileri kapiler elektroforez ile sınırlı değildir, aynı zamanda misel elektrokinetik kromatografide de gözlemlenmiştir. 2009 yılında Wang ve ark. amino asitten türetilmiş yüzey aktif kiral iyonik sıvılar kullanılarak misel elektrokinetik kromatografide profen ilaçlarının enantiyosayrımını bildirdi.

Şiral iyonik sıvı ve siklodekstrin türevlerinin bir arada kullanımı, rasemik ilaçların enantiyo-ayrılmasına izin verdi. Fenoprofen ayrılmasına yönelik ayrıntılı araştırma, kiral selektörlerin sinerjistik etkisine bağlı olarak iki izomer için farklı bağlanma sabitlerini ortaya çıkardı.

Katı-sıvı ekstraksiyon
Ekstraksiyon Nedir
Ekstraksiyon çeşitleri
Ekstraksiyon örnekleri
Sıvı-sıvı ekstraksiyon TEORİK BİLGİ
Ekstraksiyon yöntemleri
Sıvı-sıvı ekstraksiyon soru çözümü
Soxhlet ekstraksiyonu

Kiral İyonik Sıvılar ile Hazırlayıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları

Kiral iyonik sıvıların tanınma ve çözülme yetenekleri analitik amaçlar için sistematik olarak araştırılmış olsa da, ayırma bilimlerindeki preparatif uygulama bugüne kadar nadirdir. 2010 yılında Tang ve ark. ligand değişimi yoluyla rasemik amino asitlerin hazırlayıcı sıvı-sıvı ayrımı için ilk başvuruyu sundu.

Prolinden türetilmiş kiral iyonik sıvılar ve kompleks oluşturucu madde olarak bakır asetata dayalı olarak, rasemik amino asit substratının bir enantiyomeri seçici olarak ekstrakte edildi ve kiral iyonik sıvı fazda konsantre edildi.

Bu strateji ile yazarlar, karışmaz olarak etil asetat kullanarak kiral iyonik sıvı 1-bütil-3-metilimidazolium L-prolinat ([C4mim] [L-prolinat]) içinde% 36 ee kadar L-fenilalanin zenginleştirmesi elde edebilirler. organik çözücü. Bakır iyonu konsantrasyonu ve amino asit konsantrasyonunun etkisi daha fazla araştırıldı ve kiral iyonik sıvı için olası bir geri dönüşüm stratejisi geliştirildi.

Dahası, katyonun etkisi araştırıldı ve 1-alkil-3-metilimidazolyum katyonunun zincir uzunluğundaki bir artışın, enantioseçicilikte% 38 ee’den% 51 ee’ye bir artışa yol açtığı ortaya çıktı. indirgenmiş çözücü polaritesi ve bakır kompleksinin geliştirilmiş stabilitesidir.

Zgonnik vd., enantiyo-elektif sıvı-sıvı ekstraksiyonu (ELLE işlemi) [64] için bu konsepti uygulayıp geliştirebildiler ve metal kompleksleşmesi olmayan, ancak iyonları hidrofilikliği farklı olan iki farklı iyonik sıvı gerektiren yeni bir çevre dostu yöntem geliştirdiler. .

Rasemik amino asitlerin sulu bir sistemden enantiyoselektif ekstraksiyonu için bu strateji, hidrofilik bir katyonun su fazında hidrofilik anyon ile birleştiği iyonik sıvıların toplanma davranışına dayanır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu enantiyoselektif özütleme işlemindeki iki fazlı sistem, kiral iyonik sıvı tetrabutilfosfonyum R, R-tartrat ([PBu4] 2 [R, R-tartrat]) ve hidrofobik iyonik sıvı 1-oktil- içinde çözünmüş rasemik bir katyonik substratın karıştırılmasıyla elde edildi. 3-metil-imidazolyum bis (triflorometilsülfonil) imid ([C8mim] [N (Tf) 2]) vardır.

Agregasyonun bir sonucu olarak, iyonlar enantiyoselektif bir şekilde birleşir ve su katmanında yoğunlaşırken, hidrofobik sıvı katman [PBu4] [N (Tf) 2] ve kalan enantiyomeri içerir. Sıcaklığa ve inkübasyon süresine yüksek bir bağımlılık gözlendi; yazarlar, 50 ° C’de farmasötik olarak aktif pipkoloksilididin% 30’a varan enantiyomerik zenginleşmesini bildirdiler.

Sonuç

Son 15 yılda, çeşitli alanlarda kiral iyonik sıvıların tasarımı ve uygulaması için büyük çaba sarf edilmiştir. İyonik yapılarına ve özel özelliklerine bağlı olarak kiral iyonik sıvılar, ayırma bilimleri için özellikle ilgi çekicidir. Geleneksel alt tabakalarda gözlemlenmemiş ayırma özellikleri sağladıkları gösterilmiştir. Sonuç olarak, kiral iyonik sıvılar, zorlu ayırma sorunlarına yeni ayırma metodolojileri ve çözümler sunar.

Ayrımlarda kiral iyonik sıvıların uygulanması üzerine bugüne kadar yayınlanan çalışmaların çoğu analitik alandan kaynaklanmıştır. NMR spektroskopisinde ve ayrıca kromatografide şiral seçici olarak iyonik sıvıların kullanımı tespit edilmiştir. Çok sayıda uygulama, kiral iyonik sıvıların potansiyelini gösterir ve kiral iyonik sıvılar ile çeşitli analitler arasındaki benzersiz etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Hazırlayıcı ölçekte ayırma söz konusu olduğunda, alan daha az araştırılır ve bu alandaki kiral iyonik sıvının potansiyelini gösteren yalnızca birkaç örnek vardır. İyonik sıvılar, büyük ölçekte bile her türden ayırma için iyi bir şekilde oluşturulmuş olduğundan, bu şaşırtıcıdır. Açıkça, analitik aralık hakkında kazanılan bilginin hala hazırlık ölçeğine aktarılması gerekmektedir: Ödül, rasemik bileşikler için bol miktarda yeni ayırma ve çözüm stratejisi olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir