Jinekolojik Sitopatoloji – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Jinekolojik Sitopatoloji – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Mayıs 2021 Patoloji laboratuvarına gelen materyaller Patoloji materyalleri patoloji laboratuvarına gönderilmeden önce hangi madde içine konulur Patoloji Türleri Sitolojik materyaller nelerdir Sitolojik örnekler nelerdir 0
Jinekolojik Sitopatoloji – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Artefakt, bir numunenin fiziksel olarak degradasyonundan veya örnekleme, nakliye veya smear hazırlama sırasında ortaya çıkan bir sitopreparasyondaki yapay bir ürün veya morfolojik değişikliktir. Kirleticiler, bu işlemler sırasında ortaya çıkan “yabancı cisimler” dir.

Bunların önemi, esas olarak mikroskobik görünümlerin doğru yorumlanmasında zorluklara neden olabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar, bir endojen kaynaktan ortaya çıkan içsel olarak sınıflandırılabilir, ör. sebze veya et lifleri ve kolesterol kristalleri veya harici, ör. cerrahi eldivenlerden leke birikintileri ve talk veya nişasta granülleri.

Zayıf fiksasyon, özellikle müteakip alkolle fikse edilmiş Papanicolaou boyalı preparasyonların ilk hava kurutması, ksilen artefaktı ve hava kabarcıklarının tümü tipik görünümler verir. Organik olmayan elementler, ör. nadiren asbest liflerine rastlanır.

Taşıma, fiksasyon veya boyama prosedürleri sırasında hücresel materyalin (çapraz kontaminasyon, ‘taşıma’ veya ‘yüzdürme’) bir örnekten diğerine aktarılması, potansiyel olarak önemli bir malignite yanlış pozitif teşhisi kaynağı oluşturur ve bundan kaçınılmalıdır. maliyetler. Genellikle titiz teknik ve iyi laboratuvar hijyeni ile önlenebilir.

Sahte çevresel kirlilik genellikle su kaynaklı veya havadan kaynaklanır ve biyolojik veya biyolojik olmayan nitelikte olabilir.

Sitolojinin Doğruluğu ve Sınırlamaları

Tanısal sitolojinin çeşitli durumlarda güvenilirliği ve doğruluğunun bir miktar ölçüsü karşılaştırma için kullanışlıdır ve genellikle istatistiksel olarak ifade edilir. Duyarlılık (gerçek pozitif oran), bir testin, söz konusu hastalık sürecine sahip hastaları ne kadar başarılı şekilde tespit ettiğinin bir ölçüsüdür.

Özgüllük (gerçek negatif oran), bir testin hastalığı olmayan bireyleri ne kadar iyi dışladığını gösterir. Pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer, testin sırasıyla hastalığın varlığını veya yokluğunu ne kadar doğru bir şekilde belirlediğine dair bir gösterge verir. Yanlış negatif sonuç, testin daha sonra kanıtlanmış hastalığı tespit edemediği durumdur.

Bu, tarama hatalarından veya yorumlamadaki zorluklardan kaynaklanıyor olabilir. Gerçek bir yanlış negatif, materyalin geriye dönük olarak gözden geçirilmesinin numunenin yeterliliğini doğrulaması ve gerçek bir negatif sonucu doğrulamasıdır. Bunun olası açıklamaları lezyonel örnekleme yerine perilezyonel örneklemeyi veya test prosedürünün gerçekleştirilmesini takiben hastalığın başlangıcını (aralık hastalığı) içerir.

Yanlış negatiflerin sayısı arttıkça bir testin duyarlılığı azalır. Yanlış pozitif sonuç, testin pozitif olarak bildirildiği ancak hastalığın daha sonra gösterilemediği durumdur. Bu, yorumlamadaki güçlüklerden veya belirli koşulların görünümlerinin birbirine çok benzediği durumlarda ortaya çıkabilir.

Yanlış pozitiflerin sayısı arttıkça testin özgüllüğü azalır. Bir testin etkinliği, tedavi alması gereken hastaları ve tedaviye gerek duymayanları ne kadar doğru sınıflandırdığının bir ölçüsüdür.

Belirli bir test için mutlak istatistiksel değerler, yetersiz veya yetersiz örneklerin dahil edilmesi veya hariç tutulmasıyla değiştirilebilir. Bunların dahil edilmesi, testin klinik etkililiğinin genel bir göstergesini verirken, bunların hariç tutulması laboratuvar performansını daha doğru bir şekilde yansıtır.

Sitopatoloji Nedir
Patoloji materyalleri patoloji laboratuvarına gönderilmeden önce hangi madde içine konulur
Sitolojik örnekler nelerdir
Patoloji laboratuvarına gelen materyaller
Sitolojik materyallerin fiksasyonu
Sitolojik materyaller nelerdir
Cerrahi patoloji
Patoloji Türleri

Jinekolojik Sitopatoloji ve Servikal Tarama

Kadın genital sisteminden sitoloji örnekleri, büyük ölçüde servikal taramanın bir sonucu olarak, çoğu teşhis laboratuvarının rutin iş hacminin büyük bir bölümünü oluşturur. Servikal smear (“Pap”) testinin temel amacı, asemptomatik kadınlarda skuamöz hücreli karsinom ve öncüllerinin saptanmasıdır.

Aynı zamanda jinekolojik semptomları olan kadınların araştırılmasında ve tedaviyi takiben izleme sürecinin bir parçası olarak kullanılır. İkincil önemi, servikste veya diğer jinekolojik bölgelerde glandüler lezyonların saptanması, çeşitli enflamatuar ve enfektif durumların tanınması ve hormonal durumun değerlendirilmesidir.

Servikal taramanın, randomize kontrollü çalışmalarla olmasa da, birçok ülkede servikal karsinomun mortalite ve morbiditesini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir.

İngiltere’de 1964’ten beri bir servikal tarama programı uygulanmaktadır. NHS Servikal Tarama Programı (NHSCSP) himayesinde, ulusal bir koordinasyon ağının kurulması ile 1988’de popülasyonun sistematik çağrısı ve geri çağırılması başlatılmıştır.

Bu, anormalliklerin tek tip sınıflandırmasını, terminolojinin standardizasyonunu, anormal yaymaların takibini, kalite kontrol mekanizmalarının uygulanmasını teşvik eder, programın etkililiğini multidisipliner denetim yoluyla değerlendirir ve sağlık profesyonellerinin eğitimini izler.

Tarama sürecinin tüm yönleri en uygun şekilde gerçekleştirildiğinde, test, invaziv karsinom için daha az, skuamöz hücreli karsinomun öncüllerinin saptanması için çok hassas bir yöntemdir. Bununla birlikte, bir tarama testi olarak, düşük ancak önemli bir tanısal hata oranına sahip olduğu unutulmamalıdır. Servikal karsinomun yok edilmesinin nihai hedefi henüz bu yolla gerçekleştirilmemiştir.

Servikal smearın amacı, neoplastik değişim açısından en büyük risk altında olan bölge olan skuamo-kolumnar bileşkeyi çevreleyen servikal transformasyon bölgesini temsili olarak örneklemektir.

Smearın hücreselliği veya hücre içeriği ne olursa olsun, serviksi görselleştirmek ve tüm çevresinin örneklendiğinden emin olmak nihayetinde smear alan kişinin sorumluluğundadır.

Olası dönüşüm bölgesi örneklemesinin göstergeleri arasında olgunlaşmamış metaplastik skuamöz hücreler ve / veya mukuslu endoservikal glandüler epitel yer alır. Atrofik yaymalarda dönüşüm bölgesi örneklemesinin güvenilir göstergeleri yoktur.

Normal Servikal Smear

Yüzeysel, orta ve parabazal skuamöz hücrelerin sitomorfolojisi büyük ölçüde olgun tabakalı skuamöz epitelin histolojik yapısını özetlemektedir. Mukozal kalınlık ve glikojen içeriği hormonal aktiviteye bağlıdır.

Yüzeysel hücreler genellikle doğal olarak pul pul dökülür ve normalde keratinizasyon olmaz. Tutarsız olma eğilimindedirler ve bireysel olarak atılırlar. Endoservikal glandüler hücreler, korunmalarına ve yönelimlerine bağlı olarak görünümde geniş bir varyasyon gösterir. Kohezyonu koruma eğilimindedirler ve diğer glandüler bölgelere kıyasla sito-mimari modeller gösterebilirler.

Subkolumnar yedek hücreler genellikle çıplak, izomorfik çekirdekler olarak bulunur. Metaplastik skuamöz hücreler, üreme yıllarındaki smearın normal bir bileşenidir. Olgunlaşmamış olsalar da kendiliğinden pul pul dökülmezler ve aşınmayla çıkarıldıklarında sıklıkla sitoplazmik çıkıntı (“örümcek hücreleri”) sergilerler.

Tamamen olgunlaştıktan sonra, orijinal ektoserviksin skuamöz hücrelerinden ayırt edilemezler. Menstrüel akışın başlangıcından adet döngüsünün 12. gününe kadar endometrial stromal hücreler, glandüler hücreler ve histiyositler (‘çıkış’) gözlemlenebilir.

Bu aralığın dışında anormal kabul edilirler ve bu tür hipereksfoliasyon, polip, hiperplazi ve neoplaziye ek olarak adet düzensizlikleri ve rahim içi kontraseptif cihazlardan kaynaklanabilir. Polimorfonükleer lökositler, en belirgin şekilde menstrüasyon çevresinde değişmez bir şekilde mevcuttur.

Lenfositler, eozinofiller, mast hücreleri ve plazma hücreleri genellikle yetersizdir. Sadece enflamatuar hücrelerin varlığı, mutlaka enfeksiyon anlamına gelmez. Spermatozoa, cinsel ilişkiden sonra birkaç gün devam edebilir. Trofoblast ve desiduoid stroma hamilelik veya kürtaj sırasında dökülebilir ve psödodekiduoid hücreler hormonal tedavinin sonucu olabilir.

Anormal keratinizasyon (hiperkeratoz), Papanicolaou preparatlarında anükleat, derin turuncuofilik squamae verir. Parakeratoz, piknotik çekirdeklere sahip benzer pulların sivri uçlarını (“dallar”) veya “incileri” gösterir. Her iki model de enflamatuar ve neoplastik durumlarda görülebilir. Helmintler, bitler, mantarlar, polen ve kayganlaştırıcı jöle gibi çeşitli kirleticilerle karşılaşılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir