BİT Büyümesi ve Yayılması – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BİT Büyümesi ve Yayılması – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

14 Eylül 2022 Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Ne iş Yapar Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Nedir Bilgisayar Teknolojisi Dersleri 0
Düşük Maliyetler – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

BİT Büyümesi ve Yayılması

Uluslararası Dijital Bölünme 

Günümüzde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) hemen hemen tüm insan faaliyetlerini kaplamaktadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bu teknolojilerin ekonomik kalkınmaya ve dolayısıyla insan refahına katkısı konusunda yoğun bir tartışma var.

Ekonomik faydalarla ilgili olarak, son yıllarda birçok ülke çapında çalışma, artan üretkenlik ve büyüme tarafından yaratılan bilgi teknolojisine yapılan yatırım getirisinin önemli olduğunu göstermiştir. Pohjola’nın araştırmasına göre BT sermayesinin çıktı esnekliği 39 ülke örnekleminde 0,31 olarak oldukça yüksek bir rakam, OECD alt örneğinde ise 0,23 olarak bulunmuştur.

IMF’nin (2001) başka bir ülke çapında çalışması da benzer bir sonuca varıyor. Örneğin Singapur’daki ülkeye özgü araştırmalar, BT sermayesine net getirinin, yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek olan BT dışı sermaye için yüzde 14,6’ya kıyasla yüzde 37,9 olduğu sonucuna varmıştır.

Bu çalışmalar aynı zamanda BT kaynaklı üretkenliğin ve dolayısıyla ekonomik kalkınmanın hala gelişmiş ülkelerde yoğunlaştığını ve gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ekonomilerdeki muadilleriyle aynı fayda sırasını henüz elde etmediğini vurgulamaktadır.

Bu bizi Uluslararası Dijital Bölünme üzerine devam eden tartışmaya götürüyor. BİT’e mevcut eşitsiz erişim incelendiğinde, yeni teknolojilerin gelişmiş toplumlar ile gelişmekte olan toplumlar arasındaki eşitsizlikleri pekiştirdiği söylenebilir. Birkaç çalışma bu görüşü desteklemektedir.

OECD (2000), teknolojik avantajın en uç noktasındaki varlıklı devletlerin bilgi ekonomisindeki liderliklerini pekiştirdiğini belirtti. Teknolojik olarak en gelişmiş ekonomilerin yararlandığı faydalar henüz komşularına da yansımadı.

Pek çok Avrupa ülkesi hala en gelişmiş ülkelerin gerisindedir, Sahra Altı Afrika, Latin Amerika veya Güney Doğu Asya’da çok daha geride olan yoksul ülkeler bir yana. Benzer şekilde, UNDP, BİT’ten elde edilen verimlilik kazanımlarının gelişmiş ekonomiler ile BİT’e yatırım yapacak beceri, kaynak ve altyapıya sahip olmayanlar arasındaki uçurumu gerçekten genişletebileceğini savunuyor.

BİT’in etkisi birbiriyle ilişkili iki konu açısından görülebilir: BİT büyümesi ve BİT yayılması. BİT büyümesi, BT ile ilgili endüstrilerin ve hizmetlerin büyümesini ve bunların istihdam, ihracat kazançları ve faaliyetlerin dış kaynak kullanımı üzerindeki etkisini ifade eder.

BİT yayılımı, teknolojinin ekonominin farklı sektörleri tarafından kullanımından üretkenliği, rekabet gücünü, ekonomik büyümeyi ve insan refahını artıran BT kaynaklı gelişmeyi ifade eder. Şimdiye kadar Hindistan, bir dizi kurumsal yenilik ve politika önlemi yoluyla BİT büyümesinden yararlandı, ancak BİT yayılımının öneminin anlaşılmadığını söylemek doğru olmaz.

Örneğin, 1986 yazılım politikası, yazılım endüstrisinin hem ihracat hem de yurtiçi kullanım için dengeli gelişiminin önemini açıkça kabul etti. Ancak, yeni teknolojinin yayılmasına ve BİT kaynaklı gelişmeye geç vurgu yapılmıştır.


Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Ne iş Yapar
Bilgisayar PROGRAMCILIĞI Nedir
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Nedir
Bilgisayar teknolojisi ekşi
Bilgisayar Teknolojisi Taban Puanları
Bilgisayar Teknolojisi Dersleri
Bilgisayar Teknolojisi Ne iş Yapar maaşı
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilgisayar programcılığı farkı


Bu nedenle, Hindistan bağlamında, BT sektörünün sıklıkla bahsedilen başarısı, verimliliği ve üretkenliği artırmak için yeni teknolojinin kullanılmasıyla elde edilmedi, ancak esas olarak BT özellikli mal ve hizmetlerin ihraç edilmesiyle döviz kazanılmasından elde edildi. Hindistan’ın bu sektördeki ihracat performansı, diğer ihracat yapan üreticilerle karşılaştırıldığında, sadece büyüme oranları açısından değil, aynı zamanda istikrar açısından da dikkat çekicidir.

Mevcut bölüm, hizmet sektörüne özel önem vererek, BİT büyümesinin doğrudan faydalarına odaklanacaktır. BT’nin ekonomik kalkınmadaki rolünün yeterli ilgiyi görmediğini savunuyoruz.

Bu bölümün amacı, çağdaş ekonomik gerçekleri vurgulamak ve BİT gelişiminin Hindistan’da araştırma ve politika oluşturmanın odak noktası olması gerektiğini öne sürmektir. Bunu hem ampirik gerçekler temelinde hem de Uluslararası Dijital Bölünme ile ilgili argümanlar temelinde üstlenmeyi öneriyoruz.

Bu bölümün ana mesajı, BİT büyümesinin Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli olmasına rağmen, odağı BİT kaynaklı kalkınmaya kaydırmanın zamanının geldiğidir. Aşağıdaki bölüm, bu konuları, veri kullanılabilirliği sınırları dahilinde analitik ve ampirik incelemeye tabi tutar.

Dijital Bölünme

Dijital Bölünme kavramı, farklı ülkelerde farklı şekillerde kendini gösteren karmaşık bir kavramdır. Bu, “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” arasında artan eşitsizlikler olduğu açık olmasına rağmen, Dijital Bölünmenin tek bir tanımının olmadığını kabul etmemize ve toplum üzerindeki potansiyel etkinin önemi büyüktür.

Bu bölünme hem pratik hem de politik zorluklar doğurmaktadır. Gelişmiş ülkelerde işe yarayan çözümlerin gelişmekte olan bir ülkenin çevresine basitçe nakledilemeyeceği de açıktır. Çözümler, yerel ihtiyaç ve koşulların anlaşılmasına dayanmalıdır.

Genel olarak, hem Uluslararası hem de Yurtiçi Dijital Bölünmeleri inceleyebiliriz. Hem ülkeler arasında (Uluslararası Dijital Bölünme) hem de ülkeler içindeki gruplar arasında (Yurt İçi Dijital Bölünme) bilgi ve iletişim teknolojisine erişim ve kullanımda gerçek eşitsizlikler mevcuttur.

Dijital Bölünme kavramı, önemli deneysel araştırmalara dayanmaktadır ve Bölünmenin kapsamı bazı istatistiklerle önerilebilir: “Afrika kıtasının tamamında Manhattan veya Tokyo’dakinden yalnızca 14 milyon daha az telefon hattı var.

Zengin ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor, ancak İnternet ana bilgisayarlarının yüzde 90’ına hükmediyor. Dünya çapındaki tüm İnternet kullanıcılarının yüzde 60’ı, dünya nüfusunun yalnızca yüzde beşinin yaşadığı Kuzey Amerika’da yaşıyor”.

Buna ek olarak, Economist’in benimsediği olumlu bakış bile, “Her iki Amerikalıdan biri çevrimiçiyken, bu oran 250 Afrikalıdan yalnızca biri. Bangladeş’te bir bilgisayar, sekiz yıllık ortalama ücrete eşit.” Bu tür araştırmalardan ve istatistiklerden aşağıdaki kalıplar ortaya çıkar.

Ülkeler arasında ve içinde BİT eşitsizliklerini artırma eğilimi var:

• Tüm ülkeler BİT’e erişim ve kullanımlarını artırıyor. Ancak “bilgi sahibi” olan ülkeler erişimlerini ve kullanımlarını o kadar üstel bir oranda artırıyorlar ki, aslında ülkeler arasındaki uçurum aslında büyüyor.
• Ülkeler içinde tüm gruplar BİT’e erişimi artırmaktadır. Ancak “bilginin sahip olduğu” erişim ve kullanımı o kadar üstel bir oranda artırıyor ki, ülkeler arasındaki bölünme gerçekten büyüyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir