Spektroskopide Kiral İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Spektroskopide Kiral İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Ödevi MR spektroskopi Optik spektroskopi Spektroskopi Çeşitleri Spektroskopi Cihazı Spektroskopi Nedir kısaca Spektroskopi PDF Spektroskopi yöntemleri Spektroskopisi nedir ne ise yarar 0
Mikroorganizmaların Mikroskobik Morfolojisi – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Spektroskopide Kiral İyonik Sıvılar

NMR Spektroskopisinde Kiral Tanıma Özellikleri

Kiral iyonik sıvıların (CIL’ler), herhangi bir kiral iyonik sıvının performansının tahmin edilmesi zor olmasına rağmen, asimetrik bir reaksiyonun veya bir ayırma işleminin sonucunu etkilediği yıllardır bilinmektedir. 2002’de Wasserscheid ve ark. kiral iyonik sıvılar ve bir rasemik substrat arasındaki tanıma özelliklerinin gücü için niceliksel bir karşılaştırmaya izin veren şiral iyonik sıvıların kiral tanıma özellikleri için yeni bir değerlendirme yöntemi sundu.

Yazarlar, rasemik Mosher asit sodyum tuzu ve kiral iyonik sıvının bir karışımının ortak bir NMR çözücüsünde 19F NMR spektroskopisini gerçekleştirdi. Deneyde uygulanan kiral iyonik sıvının oranına bağlı olarak, CF3 grubunun 19F sinyalinin bir bölünmesi gözlendi, böylece çevre ve bir diastereomerik kiral katyon çiftinin varlığı ve Mosher’ın iki enantiyomerinin varlığı için kanıt sağlandı. asit.

Diastereomerik tuzların oluşumu, potasyum katyonunu yakalamak için taç eter ilavesiyle veya halojen bazlı kiral iyonik sıvılar ile kombinasyon halinde Mosher asit gümüş tuzunun uygulanmasıyla daha da güçlendirilebilir. 2002’den beri, bu yöntem çok geniş bir uygulama aralığı bulmuştur ve sıklıkla yeni kiral iyonik sıvıların kiral tanıma özelliklerinin değerlendirilmesi ve nicelendirilmesi için kullanılmaktadır.

Wasserscheid grubu, çözücü olarak CD2Cl2’de efedrin bazlı bir kiral iyonik sıvı kullanarak 11 Hz’lik 19F sinyalinin bölündüğünü bildirdi.

En güçlü etkileşimler, iyonik sıvı sekiz eşdeğerden çok fazla kullanıldığında gözlemlendi. İlginç bir şekilde, çözücü bileşiminin önemini gösteren su içeriğinin güçlü bir etkisi gözlemlendi.

Clavier ve arkadaşları tarafından dikkate değer sonuçlar elde edildi. (Tablo 8.1, giriş 3), (L) -valinden türetilen imidazolyum tuzlarını kullanarak, 19F sinyalinin 63 Hz’lik bir bölünmesini sağladı. Karşı iyonu daha hacimli potasyum iyonuna değiştirerek, anyon çiftinin sıkılığı azaltılabilir ve bu da artan bir diastereomerik etkileşime yol açar. Ek olarak, Clavier etrafındaki grup, CIL’deki aromatik sistemin önemini, rasemik substrat ve gelişmiş tanıma özellikleri ile bir 􏰰 istiflenmesine yol açtığını gösterebilir.

Şimdiye kadar, en yüksek 􏰳ppm değeri Jurcˇík ve diğerleri tarafından elde edilmiştir. (Tablo 8.1, giriş 5), kiral kaydırma reaktifleri olarak iki hidroksi içeren ikame edici içeren imidazolinyum tuzlarını özel olarak tasarlayanlar [12]. Kiral havuzdan türetilen amino alkollerden başlayarak, iki dişli bir hidroksi yapısının işbirliği, NMR sinyalinin bölünmesini güçlendirdi ve hidrojen bağlama yeteneklerinin önemini gösterdi.

Efedrinden türetilen bidendat kiral iyonik sıvı için 19F NMR’de 151 Hz’ye kadar bir kayma farkı gözlendi ve bu hala literatürde bildirilen en büyük değerdir. Yazarlar ayrıca anyona güçlü bir bağımlılık bildirdiler: Haftalık koordinasyon N (Tf) 2 􏰰 ile iyi 􏰳ppm değerleri elde edilirken, BF4 􏰰’ya yapılan değişiklik bölünmenin ortadan kalkmasına ve ölçülebilir etkileşim olmamasına neden oldu.

Kiral katyonlar taşıyan iyonik sıvılar ile karşılaştırıldığında, literatürde kiral bir anyona sahip olan daha az örnek bulunmaktadır ve bunların kiral tanıma özelliklerini 19F NMR yoluyla değerlendiren sadece birkaç örnek bildirilmiştir. Tipik olarak 2,2,2-trifloro-1-feniletanol, rasemik substrat olarak seçilir.

Spektroskopi Nedir kısaca
MR spektroskopi
Spektroskopisi nedir ne ise yarar
Spektroskopi yöntemleri
Optik spektroskopi
Spektroskopi PDF
Spektroskopi Cihazı
Spektroskopi Çeşitleri

Winkel grubu, ortak anyon kafur sülfonat gibi kiral anyonlar içeren şiral sülfonat bazlı anyon ile farklı iyonik sıvıların tanıma özelliklerini araştırdı ve 7 Hz’ye kadar bir bölünme gözlemledi.

İlke olarak, yazarlar çözücü olarak [d8] toluende CDCl3’e kıyasla daha iyi sonuçlar gözlemlediler, bu çözücünün azalan polaritesinden dolayı artan hidrojen bağlanması ile açıklanabilir.

Kiral iyonik sıvı ve rasemik substrat arasındaki etkileşimi iyileştirmek için, Brønsted bazik sülfonat anyonları ile kiral iyonik sıvılar da geliştirdiler ve 2,2,2-trifloro-1-feniletanol ile karşılaştırılabilir 􏰳ppm değerleri elde edildi. Şaşırtıcı bir şekilde, [d8] toluende rasemik Mosher asit ile 41 Hz’ye kadar daha büyük ppm değerleri elde edildi.

Katyon-anyon etkileşimlerine daha detaylı bir bakış, efedrin bazlı kiral iyonik sıvıların diastereomerik etkileşimleri ve toplanma davranışını araştıran Schulz ve arkadaşları tarafından yayınlandı.

Etkili kiralite transfer difüzyon katsayıları ve diastereomerik iyonik sıvının sinyal bölünmesi için konsantrasyon aralığını rasyonelleştirmek amacıyla, (1R, 2S) -efedrinyum (RS) -metoksitrifluorofenilasetat belirlendi.

Difüzyon sıralı NMR spektroskopisi (DOSY-NMR), diklorometan içindeki konsantrasyona bağlı olarak ölçüldü ve katyon ve anyonların toplanma sayılarını verdi. Buna paralel olarak, 19F NMR’de CF3 grubunun önemli bir tepe bölünmesi, yalnızca> 0.04 mol / L’lik bir konsantrasyonda gözlendi, bu, agregaların oluştuğu konsantrasyon aralığına karşılık gelir.

2013 yılında Foreiter ve ark. rasemik oksoanyonların kiral tiyouronyum iyonik sıvılar ile enantiyo-ayrımı üzerine zarif bir makale yayınladı. Ticari olarak temin edilebilen kiral aminler (S) -metilbenzilamin ve (C) -dehidroabietilaminden bir dizi kiral tiouronyum tuzu sentezlendi.

Kiral tanıma özellikleri üzerine yapılan ayrıntılı bir çalışma, güçlü bir hidrojen bağının ve oksoanyonlar, örneğin mandelatlar arasında ve ayrıca sülfonatlar ve fosfonatlar arasında sert bir konformasyon olduğunu ortaya koydu.

Kiral iyonik sıvının anyonunun etkisi daha da araştırıldı ve N (Tf) 2p gibi zayıf hidrojen bağı alıcı yeteneklerine sahip anyonlar durumunda en iyi enantiyodayrım gözlemlendi. Kiral tiyouronyum tuzu ve bir oksoanyon konuk arasındaki 1: 1’lik bir oran ideal oran olarak belirlendi ve kiral ayrım, yüksüz kiral tiyoüre öncüsünden üstündü.

Tiyouronyum birimi ile konuk molekülün karboksilat kısmı arasındaki hidrojen bağının önemi, DFT çalışmalarında ve X-ışını kristal yapısında daha da görselleştirilmiştir.

Rasemik karboksilat tuzlarının kiral ayrımı, amino asitten türetilmiş kiral iyonik sıvılar kullanan Gonzalez ve arkadaşları tarafından da incelenmiştir. Oda sıcaklığında sıvı imidazolyum bazlı kiral iyonik sıvılar, üç aşamada kiral ‘-amino asitlerden elde edildi ve 1H NMR’de rasemik trietilamonyum mandelat için kiral kaydırma reaktifi olarak uygulandı.

En büyük bölünme, bir benzil amid grubu ile işlevselleştirilmiş l-fenilalaninden elde edilen kiral iyonik sıvılar ile gözlendi ve aromatik amid parçasının kiral tanıma için çok önemli olduğu bulundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir